Open/Close Menu
Door & Glass Wall Systems

Dąbrowa, 31.01.2017 r.
Szanowni Państwo,
w związku z realizacją projektu pn.: „Wsparcie rozwoju działalności firmy ALGLOB Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych przez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu”, w ramach konkursu oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie: 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie: Poddziałanie 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu, którego organizatorem jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego zapraszamy do złożenia oferty na zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usług doradczych polegających na wykonaniu badań certyfikacyjnych w celu uzyskania dokumentów/certyfikatów ETA.
Ofertę należy składać w terminie od dnia 31.01.2017 r. do dnia 08.02.2017 r.:
a) osobiście w siedzibie Zamawiającego lub drogą pocztową/kurierem (decyduje data wpływu) pod adresem:
ALGLOB sp. z o.o.
ul. Bukowska 41
62-070 Dąbrowa
Ofertę należy złożyć obligatoryjnie w języku polskim na wzorach stanowiących załączniki do przedmiotowego zapytania ofertowego na ww. adres.
Dokumenty dotyczące niniejszego postępowania dostępne są do pobrania poniżej.
• Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe
• Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 1_FORMULARZ OFERTOWY


• Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 2_OŚWIADCZENIE

Osoba wykonująca czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy jest Pan Marcin Dzieciuchowicz.

© 2015 KEEPGLASS – Door & Glass Wall System